make your own site

ALGEMENE INFORMATIE

Advocatenkantoor Kleijweg

  • Advocatenkantoor Kleijweg is een eenmanszaak.


  • De Kamer van Koophandelnummer van Mr. A.G. Kleijweg is 2733 2306. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de Kamer van Koophandel.De dienstverleningsovereenkomst


Als u cliënt wordt bij ons kantoor, dan wordt de dienstverleningovereenkomst gesloten tussen u en uw advocaat zelf. 

Op de dienstverleningsovereenomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze worden aan u ter hand gesteld.Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocatenkantoor Kleijweg


De advocaat heeft beroepsaansprakelijkeidverzekering afgesloten bij de Nationale Nederlanden.

Het per geval bedrag bedraagt maximaal € 500.000,-. Omdat de advocaat alleen zaken behandeld die spelen binnen Nederland, is de dekking van de verzekering beperkt tot Nederland.


Privacyverklaring

Op grond van de Algemene Verordening gegevensbescherming

1. Privacyverklaring zoals vereist op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming.
Deze privacyverklaring geeft weer hoe advocatenkantoor Kleijweg uw persoonsgegevens verkrijgt, welke persoonsgegevens advocatenkantoor Kleijweg verwerkt, voor welke doeleinden en welke rechten u heeft op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en alleen op de wijze zoals beschreven in deze verklaring.
 
Deze privacyverklaring is bedoeld voor alle personen van wie advocatenkantoor Kleijweg persoonsgegevens verwerkt. Dat zijn alleen onze cliënten en contactpersonen.
 
2. Verkrijging en doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens.
Uw gegevens krijgen we alleen van u en verwerken we met uw toestemming Wij zullen u om die gegevens vragen. We verzamelen -anders dan in uw opdracht- geen gegevens over u. Wij sturen geen nieuwsbrieven of andere reclame. Onze website laat geen cookies achter en verzamelt geen gegevens. Wij delen uw gegevens niet, tenzij dat in uw geval strikt noodzakelijk is voor de werkzaamheden die wij voor u verrichten.
 
Wanneer u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via e-mail, kunt u beslissen om ons bepaalde persoonlijke informatie te verstrekken (zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres). We kunnen deze gegevens gebruiken om contact met u op te nemen en uw vraag te beantwoorden. Bijvoorbeeld, als u ons een e-mailbericht met een vraag stuurt, zullen we uw persoonsgegevens gebruiken om te reageren op uw vraag.
 
3. Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens.
Advocatenkantoor Kleijweg verwerkt uw persoonsgegevens op grond van uw toestemming en met als doel uw zaken te behartigen en contact met u te kunnen houden.
 
4. Bewaartermijn.
Uw persoonsgegevens worden bewaard tot het moment dat u advocatenkantoor Kleijweg de werkzaamheden voor u heeft afgerond en er geen bewaarplicht meer bestaat voor advocatenkantoor Kleijweg. Uw persoonsgegevens worden verwijderd indien het gerechtvaardigd belang op basis waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt, komt te vervallen, bijvoorbeeld als de wettelijke bewaartermijn is verstreken.
 
5. Uw rechten.
U kunt uw toestemming tot het verwerken van uw gegevens altijd intrekken. Daarnaast hebt u het recht advocatenkantoor Kleijweg te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken, en/of uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Kort gezegd, u kunt bij ons altijd uw dossier opvragen.
 
Voor zover sprake is van het verwerken van uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan advocatenkantoor Kleijweg, Koninginnegracht 22-A, 2514 AB Den Haag, of aan
mail@advocatenkantoorkleijweg.nl. Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens
 
6. Uw persoonsgegevens en derden.
Advocatenkantoor Kleijweg deelt uw persoonsgegevens niet met derden als het gaat om commerciële doeleinden. We zullen uw persoonsgegevens niet bekendmaken aan andere derden zonder uw voorafgaande toestemming, behoudens in het kader van het verstrekken van diensten en informatie die u aanvraagt, of wanneer wij wettelijk verplicht zijn om dit te doen.
 
7. De veiligheid van uw persoonsgegevens.
Advocatenkantoor Kleijweg heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 
8. Wijzigingen in deze privacyverklaring.
Advocatenkantoor Kleijweg behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Vanzelfsprekend blijven we daarbij binnen de grenzen van de privacyregelgeving. De meest recente versie van de privacyverklaring is beschikbaar op de website www.advocatenkantoorkleijweg.nl. In geval van ingrijpende wijzigingen van deze privacyverklaring informeren we u over de wijzigingen.
 
9. Contact.
Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich richten tot advocatenkantoor Kleijweg, Koninginnegracht 22-A, 2514 AB Den Haag, of aan mail@advocatenkantoorkleijweg.nl.